Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van “Opus Art Gallery” voor het uitlenen en -verkoop van kunst aan particulieren en bedrijven, gevestigd aan de Nijverheidsweg 16A
3534AM te Utrecht (Holland).
hierna ook te noemen EO en verhuurder c.q. verkoper26 mei 2023

Artikel 1 Algemeen
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.a EO; de verhuurder c.q. verkoper.
1.1.b Klant: de (potentiële) klant van zaken en/ of diensten van EO, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn.
1.1.c Overeenkomst: De overeenkomst zoals beschreven in artikel 2.5. Algemene Voorwaarden.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle uitleen- en verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door EO aan de klant, kunstwerken uitgeleend en/ of verkocht worden.
1.3 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/ zijn of vernietigd wordt/ worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. EO en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/ worden genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten
2.1 Al hetgeen EO aan mogelijkheden biedt tot leen en/of koop van werken, is een uitnodiging aan de klant tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de klant een aanbod heeft gedaan en EO dat heeft aanvaard.
2.2 In het geval van uitleen is EO de partij met wie de overeenkomst zal worden aangegaan.
2.3 De overeenkomst tussen EO en de klant komt tot stand doordat de klant mondeling, per email, per brief of telefonisch een bestelling heeft geplaatst en deze bestelling door EO overeenkomstig artikel 2.1 van deze Algemene Voorwaarden is aanvaard. De klant ontvangt van EO een orderbevestiging met de details van de bestelling. Bestellen kan telefonisch, per fax of per e-mail via de website.
2.4 In veel gevallen zal de factuur tevens dienst doen als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

De naam van het kunstwerk, of als dit niet bekend is een nadere omschrijving van het kunstwerk.
De naam van de kunstenaar die het werk gemaakt heeft, behoudens als deze niet bekend is.
Of het uitleen of verkoop betreft.
De prijs c.q. het uitleentarief.
Het e-mail adres en/ of telefoonnummer waar de klant zich kan wenden met vragen omtrent de order

2.5 De overeenkomst bevat alle tussen de klant en EO gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/ of afspraken tussen de klant en EO.
2.6 De administratie van EO geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant en EO verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door EO verrichte leveringen. EO erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.7 Indien de klant en EO overeenkomen dat de klant nog andere diensten van EO zal afnemen zullen deze afspraken via een separate overeenkomst geregeld worden. Ook als door beide partijen wordt besloten om af te wijken van de algemene voorwaarden, zal dit via een separate overeenkomst schriftelijk of via e-mail geregeld worden.

Artikel 3 Prijzen/ tarieven en betaling
3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd exclusief handeling- en verzend,- of bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Alle facturen zullen door de klant worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen en wel uiterlijk op de veertiende dag na datum factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudens de huur van de eerste leenperiode. Deze dient vooraf te worden voldaan.
3.3 Bij overschrijding van een betalingstermijn door de klant is het totaal openstaande factuurbedrag direct opeisbaar. In dat geval is de klant tevens terstond en van rechtswege in verzuim en is vanaf factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd van 1 % per maand over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
3.4 Indien de klant ook na het versturen van een herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft EO het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen, die 15 % van het openstaande bedrag zullen belopen. De klant is in geval van een procedure tevens gehouden tot betaling van de daadwerkelijk door EO gemaakte proceskosten, ook voor zover deze een proceskostenveroordeling volgens de daarbij gebruikelijke tarieven overtreffen. 3.5 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is EO gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

Artikel 4 Levering/ leveringstermijnen/reclame
4.1 Leveringen vinden plaats binnen Nederland, tenzij anders is overeengekomen. 4.2 De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal twintig (20) werkdagen na ontvangst van de betaling of na de orderbevestiging (voor bedrijven), tenzij op de website van EO anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
4.3 De levertermijn van het kunstwerk bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en EO.
4.4 Wanneer het kunstwerk niet uiterlijk op de dertigste dag na betaling van de factuur, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden mits de beëindiging schriftelijk geschiedt via fax of e-mail. Maakt de klant van dat recht gebruik dan verplicht EO zich het reeds door de klant betaalde bedrag aan de klant binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten,welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt.
4.5 In het algemeen zullen werken van verschillende kunstenaars in verschillende zendingen afgeleverd worden. Ook kan het voorkomen dat werken van een zelfde kunstenaar in meerdere zendingen gebracht worden.
4.6 Bij ontvangst dient de klant het werk grondig te inspecteren op fouten en zichtbare gebreken en deze te melden binnen 48 uur aan EO, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt het werk in goede staat te hebben ontvangen. De klant tekent bij ontvangst van het kunstwerk een ontvangstverklaring, waarin het kunstwerk wordt opschreven.
4.7 Eventuele aflevering is bij de 1e drempel van de woning c.q. bedrijf van de klant.

Artikel 5 Overmacht en/ of bijzondere omstandigheden
5.1 EO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn in ieder geval verstaan: een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers en belemmerende overheidsmaatregelen. 5.3 EO is in het geval van overmacht gerechtigd haar verplichtingen op te schorten danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat, met dien verstande dat na aanvankelijk besluit tot opschorting alsnog tot gehele of gedeeltelijke ontbinding kan worden overgegaan.

Artikel 6 Uitleen van kunstwerken
6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt de uitleenperiode van een kunstwerk 1 jaar.
6.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft de klant gedurende de uitleenperiode het recht de kunstwerken te kopen.
6.3 De kunstwerken worden door EO alleen uitgeleend nadat de klant kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord is gegaan.
6.4. De klant dient zich ten overstaande van EO te legitimeren met een geldig Nederlands identiteit bewijs.
6.4 De klant dient zorgvuldig met de kunstwerken om te gaan tijdens de uitleenperiode. De kunstwerken mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron of vochtige plaats worden geplaatst en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht, alsmede via een deugdelijk ophangsysteem te worden bevestigd.
6.5 Het is verboden de kunstwerken te (doen) reproduceren, elders ten toon te stellen of aan derden in huur c.q. bruikleen te geven.
6.6 De klant is verplicht bij beschadiging, vermissing of het verloren gaan van kunstwerken EO hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Het is niet toegestaan om reparaties zelf uit te voeren dan wel uit te laten voeren. De klant is aansprakelijk voor alle schade aan het werk ontstaan in de periode aanvangende op het moment dat de klant het werk in ontvangst heeft genomen en eindigend op het moment dat het werk is teruggekeerd bij EO.
6.7 Voordat het kunstwerk geretourneerd wordt dient de klant te controleren of dit nog in goede staat is. Als dit niet het geval is dient de klant contact op te nemen met EO en hiervan overeenkomstig artikel 6.6 schriftelijk melding te maken.

Artikel 7 Verkoop van kunstwerken
7.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen tien (10) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met EO te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
7.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan EO te melden. De klant dient het kunstwerk in nader overleg met EO op een nader te bepalen tijdstip terug te geven aan EO.
7.3 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met EO ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal EO deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat EO het door de klant geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen, waarbij de eventuele gemaakte transportkosten in mindering worden gebracht.
7.4 EO behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de klant (anders dan die van EO) is beschadigd. De klant is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. EO heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de klant en is bevoegd die schade te verrekenen met het door de klant gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.
7.5 Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van EO schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal EO de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. EO heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
7.6 EO geeft op de via haar verkochte kunstwerken geen garantie.

Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door EO geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 EO garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/ of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door EO geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
Artikel 8A Eigendomsvoorbehoud (bij verkoop)
8A.1 EO behoudt zich de eigendom van de aan de klant krachtens overeenkomst geleverde of te leveren kunstwerken voor totdat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze kunstwerken, alsmede de vorderingen wegens de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de klant geheel zijn voldaan.
8A.2 Alle kosten van terugname, opslag en verkoop van de teruggenomen kunstwerken komen voor rekening van de klant.

Artikel 9 Bestellingen/ communicatie
9.1 EO is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en EO, dan wel tussen EO en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en EO.

Artikel 10 Klachten
10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door EO serieus in behandeling worden genomen.
10.2 De klant dient een klacht schriftelijk, per email of mondeling kenbaar te maken bij EO (zie daarvoor nader in artikel 12 van deze voorwaarden).
10.3 EO zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. EO zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

Artikel 11 Persoonsgegevens
11.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
11.2 Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van EO. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van EO. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
11.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door EO over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van EO. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
Artikel 12 Afdeling Support van EO
12.1 Alle correspondentie op basis van deze Algemene Voorwaarden vindt plaats met EO. Nijverheidsweg 16a, e-mail: contact@eddiesoutlet.nl
12.2 EO is ingeschreven onder nummer 72988223 bij de Kamer van Koophandel van Utrecht.

Artikel 13 Diversen
13.1 Indien de klant aan EO schriftelijk opgave doet van een adres, is EO gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant EO een nieuw adres heeft doorgegeven.
13.2 Indien door EO gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat EO deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
13.3 EO is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 14 Toepasselijke recht en geschillenregeling
14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van EO is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen tussen EO en de klant zullen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Utrecht, behoudens voor zover anders mocht voorvloeien uit artikel 108 lid 2 Rv.

BTW-nummer NL002007768B97
Rabo bank NL37RABO9334480221
Nijverheidsweg 16A
3534AM Utrecht